Dementie

Dementie is een ziekte die zich vooral op latere leeftijd openbaart. Naarmate mensen ouder worden, neemt dus ook de kans toe dat ze met een bepaalde vorm van dementie te maken krijgen. Maar voor iedereen met dementie, in welke vorm dan ook, betekent dit wat anders; ieder ervaart de gevolgen op geheel eigen wijze.
Voor de ergotherapeut maakt dit geen verschil, wij stemmen de behandeling af op de door u ervaren beperkingen in uw dagelijks leven. Wij werken daarbij samen met uw naasten en andere betrokkenen.

bekijk specialisten

Dementie veroorzaakt

 • Geheugenproblemen
 • Angst, depressie, gedragsproblemen
 • Verlies van initiatief
 • Verlies van onafhankelijk functioneren in dagelijkse activiteiten
 • Verlies van deelname aan sociale activiteiten.

Deze problemen zorgen voor vermindering van kwaliteit van leven en zetten familierelaties en vriendschappen onder druk. 70% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie, mantelzorgers genoemd. Ruim de helft van de mantelzorgers van mensen met dementie is zwaar belast; 3% is zelfs overbelast. Mantelzorgers ervaren gevoelens van hulpeloosheid, sociale isolatie en verlies van autonomie.

Wat doet de ergotherapeut?

De ergotherapeut doet een uitgebreide intake, vaak met uw naaste aanwezig, gericht op het uitvoeren van dagelijkse activiteiten in uw eigen omgeving. Bij dagelijkse activiteiten kunt u denken aan zich wassen en aankleden, koken, boodschappen doen, geld pinnen, klok lezen, handwerken, tuinieren, klusjes doen in huis, computeren en het veilig verplaatsen binnen- en buitenshuis.
Ook sociale contacten en de interactie met de mantelzorger achten wij van groot belang.

Wanneer bij deze activiteiten of in de interactie moeilijkheden worden ervaren, wordt er samen naar oplossingen gezocht.  Meestal wordt hierbij het EDOMAH programma gebruikt.
Daarnaast kan de ergotherapeut u adviseren over woningaanpassingen of hulpmiddelen en voorzieningen, zoals loophulpmiddelen, personenalarmering, vervoersvoorzieningen.
Sociale contacten blijven onderhouden, uitgedaagd en actief blijven, helpen mee om mentaal fit te blijven; mogelijk vertraagt dit het dementeringsproces. De ergotherapeut kan u adviseren en met u samen een dag / weekprogramma opstellen dat bij uw mogelijkheden past.

EDOMAH

Dit programma voor diagnostiek en behandeling van oudere cliënten met dementie aan huis is ontwikkeld op de afdeling ergotherapie van het Radboud UMC te Nijmegen.
Uniek aan dit programma is dat zowel de behoefte van de oudere met dementie als die van de mantelzorger centraal staan.

De oudere met dementie, de mantelzorger en de ergotherapeut gaan een samenwerkingsverband aan met als doel om de oudere met dementie zolang mogelijk in staat te stellen betekenisvolle activiteiten naar tevredenheid uit te voeren. Regie, plezier en voldoening van de oudere met dementie bij zijn activiteiten staan voorop.

Als de oudere met dementie niet meer in staat is om zonder hulp van de mantelzorger activiteiten tot een goed resultaat te brengen, doet dit een groot appel op de vaardigheden van de mantelzorger in de omgang en communicatie met de oudere met dementie. Ook kunnen andere rollen en taken van de mantelzorger in het geding komen.

De ergotherapeut geeft toegespitste informatie over het ziektebeeld en de gevolgen daarvan op het gedrag van de oudere. De ergotherapeut en mantelzorger zoeken samen naar alternatieve oplossingen en een nieuwe balans. (Bron: www.edomah.nl)

Anders Leren

EZL heeft een cursus ontwikkeld voor mensen met beginnende geheugenproblemen. Veel mensen die ouder worden denken dat het niet anders kan, dat het geheugen nu eenmaal achteruit gaat. Dit is een negatieve benadering en roept gevoelens van onmacht en onzekerheid op. Met deze cursus willen we u leren hier op een andere manier mee om te gaan: anders leren (denken). U leert uw geheugencapaciteit zo goed mogelijk benutten en behouden.

Er zijn veel mogelijkheden om het geheugen, in het kader van blijvend leren, te stimuleren. Het geheugen is een complex proces van informatie verwerken, opslaan en weer terugvinden. In de cursus worden deze elementen aan de hand van verschillende thema’s toegepast. Deze thema’s sluiten aan bij de levensfase en persoonlijke vragen van de deelnemende oudere:

 1. Levensloop: rollen, activiteiten en taken
 2. Rituelen en gewoonten
 3. Sociale contacten en communicatie
 4. Geheugen en informatieverwerking
 5. Veiligheid en valpreventie
 6. Bewegen, mobiliteit en vervoer
 7. Hulpmiddelen en technologie (domotica)

In deze interactieve cursus brengen deelnemers eigen ervaringen en oplossingen in, u leert van en met elkaar.

Maak een afspraak

Bedrijfsnaam
© Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg
Created by